Thornton Willis          

Lowdown, 2006
oil on canvas
80" x 69"