Thornton Willis          
three gray squares, 2008
oil on canvas
12 " x 9 "