Thornton Willis          
black and white collage #1, 2011
oil pastel on paper
10" x 10"

Thornton Willis | black and white collage #1